Reglement, AVG

Inschrijving vind plaats onder de voorwaarden die beschreven zijn op de pagina Agenda & Inschrijving. Bij inschrijving gaat u tevens akkoord met het volledige onderstaande reglement van de KemVeldloop.

Wedstrijdreglement

De start voor alle onderdelen is om 19:00 uur. Deelnemers moeten uiterlijk om 21:00 uur zijn gefinisht. Elke deelnemer krijgt een lintje als aandenken.

Ongeldig starten, finishen, inschrijven of andere negatieve handelingen leiden tot diskwalificatie en kan leiden tot uitsluiting van inschrijving voor de volgende jaren.
Ook het afwijken van het voor het ingeschreven onderdeel vereiste aantal ronden leidt tot diskwalificatie.

De prijsuitreiking is rond 21:15 uur in/bij de feesttent bij Start/Finish.
Voor elke categorie zijn er 3 prijzen (bekers) beschikbaar en er zijn 5 wisselbekers.
Bekers worden na de wedstrijd uitgereikt. Bekers worden niet bezorgd of per post verzonden.

De Deelnemer wordt via elektronische tijdwaarneming uitsluitend beoordeeld op het onderdeel waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Bij het lopen van meer of minder ronden dan voor het onderdeel waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, wordt de Deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten van ranking in de scorelijst). Zo mogelijk proberen we wel de gelopen tijden te publiceren, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deelnemers die meer of minder ronden hebben gelopen dan het onderdeel waarvoor is ingeschreven worden verzocht om dit bij inleveren van de chip aan de organisatie kenbaar te maken. Dit om te voorkomen dat er op basis van de voorlopige uitslagenlijst onterecht een prijs in ontvangst wordt genomen.

Het is de Deelnemers verboden om:

  1. eigendom van derden te vernielen of beschadigen;
  2. blik, glas, etc. langs het parcours achter te laten. Door de organisatie uitgedeelde producten (bekertjes, sponsen, verpakkingen van sportvoeding, e.d. mag wel in de berm worden gegooid. Deze producten worden door de organisatie na het evenement opgeruimd);
  3. tegen de looprichting in te lopen, of andere deelnemers te hinderen;
  4. het verkeer te hinderen;
  5. na deelname uit te lopen op het parcours. Uitlopen kan op het fietspad langs de Ootmarsumsestraat.

Onduidelijkheden of tekortkomingen in het wedstrijdreglement worden door de wedstrijdleiding aangevuld of gewijzigd en geven geen recht tot discussie of inspraak.
Dit reglement is voor het laatst aangepast op woensdag 22 augustus 2018.

De organisatie.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde (kleed)accommodatie.

AVG

De Deelnemer geeft bij inschrijving toestemming om de door hem/haar bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens te registreren voor het verstrekken van informatie over zijn/haar deelname en het sturen van een uitnodiging voor het Evenement in opvolgende jaren.

De Deelnemer geeft bij inschrijving toestemming om tijdens het Evenement gemaakte foto’s en video-opnamen door de organisatie en/of door derden op internet te publiceren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

De Deelnemer heeft het recht om te vragen welke gegevens wij van hem/haar hebben. De Deelnemer mag vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

Bij inschrijvingen van kinderen t/m 15 jaar moeten ouders/voogd toestemming geven tot verwerking van de persoonsgegevens. Bij inschrijving gaan wij er vanuit dat dit gebeurd met toestemming van ouders/voogd indien de inschrijver 15 jaar of jonger is.

De Deelnemer kan in het kader van de AVG via info@kemveldloop.nl verzoeken de door hem/haar bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens en foto’s op socialmedia van de KemVeldloop te verwijderen. De organisatie zal zich in dat geval inspannen om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. Publicatie van foto’s en uitslagenlijsten met persoonlijke info kan echter niet door de organisatie van de KemVeldloop ongedaan worden gemaakt. Onder andere omdat dat voorwaarden zijn om gebruik te kunnen maken van www.inschrijven.nl en www.uitslagen.nl.